Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Pro budoucí prvňáčky

Dne 6. 6. 2017 proběhne v jídelně od 16. 00 schůzka rodičů budoucích prvňáků. Na této schůzce budou sděleny bližší informace o školní docházce, o zařazení dětí do tříd, podrobnosti o školních pomůckách, o školní družině a školním stravování.

Přípravná třída:

pro školní rok 2017-18 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Chceme tak vyhovět zvýšenému zájmu rodičů o tento typ přípravy dětí na školní docházku a pomoci dětem - rozvíjením sociálně kulturních a hygienických návyků, jazykové úrovně, komunikace, rozvojem grafomotoriky a správné výslovnosti, podporou zdravého životního stylu, vedením k samostatnosti a odpovědnosti - vyrovnat jejich vývoj a připravit je k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu.

Co je to přípravná třída?

Přípravná třída je zřizována při základní škole pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  Tyto nulté ročníky jsou určeny k systematické přípravě dětí s odkladem školní docházky na bezproblémový vstup do školy a ze svých vlastních zkušeností víme, že to funguje. Minimální počet dětí v jedné třídě je 10, maximální 15. Snížený počet žáků tak zaručuje možnost individuálního přístupu pedagoga k Vašemu dítěti.  Dítě navíc vše zažívá už ve školním prostředí, na které je zápisem "nastartováno", což jsou jistě klady při rozhodování, zda ponechat dítě dál v mateřské škole. Vaše dítě též může navštěvovat školní jídelnu a družinu. Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je koncipován tak, aby sloužil k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu. Jeho úkolem je předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Toto má pro dítě velký význam, protože neúspěchy na počátku vzdělávání téměř vždy nepříznivě ovlivní jeho další průběh.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky a děti zde nejsou klasifikovány. Na konci školního roku dostávají slovní hodnocení, kde je uvedeno, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovaly. Místo vysvědčení dostávají např. „Pochvalný list“ nebo podobné osvědčení o absolvování přípravné třídy.

O zařazení dítěte do této třídy rozhoduje ředitel školy. Podmínkou přijetí je odklad školní docházky dítěte, žádost rodičů a doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, které rodič ke své žádosti přiloží.

 

Plnění povinné školní docházky:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu ke školní docházce a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna v Mostě - 723 321 593 nebo 476 708 847) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může byt v konkrétním případě dětský lékař.

Desatero pro rodiče (dokument MŠMT ČR)

Jak můžete pomoci svým dětem

Spolupracujeme s MŠ


19.10.2017
Bobřík informatiky
Žákyně sedmých ročníků se zapojily do soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže bylo seznámit žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Naše žákyně odpovídaly na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informac…
19.10.2017
Florbal
Dne 18. 10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili ve sportovní hale florbalového turnaje. K reprezentaci školy byli vybráni žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku.  (Šin)
18.10.2017
Putování za bludičkou
31. října v 16 hodin zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k putování za bludičkou. Průvodci po naší světýlky osvětlené škole Vám budou pohádkové postavy, které si připravily rozličné úkoly. Těšíme se na Vás!   Mgr. Sarah Hrazdirová
18.10.2017
Den stromů
Minulý týden si žáci připomněli významný den „Den stromů“. Celé dopoledne bylo věnováno nejen stromům a jejich důležitosti pro naši planetu, ale i využití stromů. Ochrana přírody byla dalším důležitým tématem k zamyšlení. Cílem projektového dne bylo opustit školní lavice, projít se podzimní přírodou…
15.10.2017
Osmý div světa - terakotová armáda
V rámci dějepisné výuky navštívili žáci sedmých tříd výstavu v Oblastním muzeu v Mostě. Výstava dětem doplnila informace o starověké Číně. O prvním čínském císaři, který dokázal sjednotit Čínu a ještě za svého života nechal vybudovat masivní pohřebiště, hlídané obrovskou armádou z vypálené terakoto…
Zobrazit všechny novinky