Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. Zuzana Klatovská

klatovska@11zsmost.cz

476 703 463

Výchovná poradkyně ve spolupráci se školskými pedagogickými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogickými centry apod.) zajišťuje vyšetření dětí v těchto zařízeních. Podle potřeby a zájmu rodičů organizuje setkání pracovníků těchto zařízení s rodiči našich žáků. Výchovný poradce se věnuje zejména procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). Vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání individuálního vzdělávacího plánu pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Výchovná poradkyně má za úkol pomáhat i žákům s jejich problémy, spolupracovat s rodiči a třídními učiteli, organizovat setkání s ředitelem školy, rodiči a dalšími pedagogy v případě problémového chování žáků.  Spolupracuje zejména s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, OSPOD v Mostě, pediatry, středisky výchovné péče a výchovnými poradci ostatních základních a středních škol.


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky