Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Prevence na naší škole

Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy.

Témata a zaměření těchto besed jsou „šitá“ na aktuální problémy v jednotlivých ročnících, např. na problematiku záškoláctví, skrytého záškoláctví, trestní odpovědnosti dětí a mládeže, dopravní bezpečnosti dětí.

Výstupy z besed a přednášek se objeví v „kalendáři prevence“, který během celého školního roku třídní kolektivy vytvářejí. Zážitky, názory, pocity z besed mohou třídní učitelé se svými žáky probrat i v rámci nově zavedených třídnických hodin, které jsou důležitou podpůrnou částí Minimálního preventivního plánu.

Celoroční preventivní činnost vyvrcholí projektovým Dnem prevence, jehož třetí ročník se bude letos konat.

Školní metodik prevence I.Fleissnerová

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ – VANDALISMUS 

Pro žáky šestých tříd byla na 17. ledna připravena beseda s p. Větrovcem z Městské policie Most na téma Vandalismus. Žáci měli základní informace z hodin Výchovy k občanství, tudíž dokázali o této problematice diskutovat. Společně rozebrali, co považují za vandalismus a co naopak vandalismem nenazýváme. Jmenovali konkrétní projevy vandalského chování, proč se vandalové takových činů vůbec dopouštějí, co je k tomu vede. Dověděli se, jakým způsobem se vandalismus trestá, v čem je nepřijatelný pro společnost, vyslechli konkrétní kazuistiky a sami navrhovali možná řešení vandalismu v našem městě.

Fia

Přednáška Městské policie Most 15. 1. 2018

Z názorů žáků: 

Žáci 7. B si dne 15. 1. 2018 vyslechli přednášku pana Větrovce z Městské policie Most o vandalismu. Přednášející nás poučil, že slovo vandalismus vzniklo od slova vandal. Vandalové byli původně členové ničivých loupeživých kmenů.

Dále jsme se dozvěděli, že pokud někdo bezdůvodně způsobí škodu více než 5000 na majetku, který mu nepatří, dopouští se trestného činu. Pokud někdo svým jednáním, byť z nedbalosti způsobí zranění, které se bude hojit déle než sedm dní, je to také trestný čin.

Myslím si, že přednáška byla velmi poučná a získali jsme informace, které jsme dříve neznali.

Kateřina Dominiková

Vandalismus 6. ročníky

Vandalismus 7. B

Závislosti 7.B


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky