Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Den prevence

Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence.

Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně.

Všechny třídy absolvovaly program rozložený do tří tematických bloků. První blok byl zaměřen na Etiku a Školní řád. Tento výchovný program měl za cíl zdokonalit a vylepšit chování a jednání žáků na půdě školy – nejen k dospělým, ale i ke svým vrstevníkům a spolužákům. Žáci byli zapojeni do modelových situací a praktických ukázek. Upřesnili si význam pojmu Etika, dozvěděli se o významu tzv. prvního dojmu, který si člověk vytvoří během šesti vteřin a v hlavě mu zůstane až půl roku. Děti procvičovaly nácvik pozdravů, oslovení, podání ruky, vcházení do místnosti, představování se. Ujasnily si pojmy jako „společensky významnější osoba“, ohleduplnost, úcta k lidem…

Druhý blok byl v režii party lidí z neziskového spolku Nové háro. Spolek pomáhá dětem v onkologické léčbě. Sbírá vlasy od dárců a vyrábí z nich paruky na míru pro děti a dospívající. Zakladatelkou spolku byla žákyně naší školy – Markétka Zagrapanová, která si prošla ztrátou vlasů kvůli svému onkologickému onemocnění, kterému v roce 2018 bohužel podlehla. Někteří žáci naší školy se rozhodli své vlasy poskytnout pro dobrou věc.

6. a 7. ročníky měly svůj třetí tematický blok zaměřený na návykové látky a poslání K – centra Most. Žáci si ujasnili pro koho je toto kontaktní centrum určené. Jaké vzdělání je třeba pro působení v této organizaci. S jakými klienty a situacemi se pracovníci K – centra setkali. Vymezili hlavní příčiny užívání návykových látek a především jejich důsledky. Na modelových situacích nacvičovali „jak říci NE“.

Žáci 8. a 9. ročníků svůj třetí tematický blok trávili velmi aktivně. Blok s názvem „Pojďme se hýbat“ byl v režii fitness trenéra, běžce maratonu a jeho partnerky, instruktorky HEAT programu a kondičního běhu. Žáci si pod odborným vedením vyzkoušeli držení těla při chůzi a v jednotlivých technikách běhu. Zaměřili se na pohyb nohou a rukou při běhu. Poměřili síly v člunkovém běhu a v kondičním posilování.

Příští Den prevence prožijí žáci prvního stupně.

 

Školní metodička prevence

Irena Fleissnerová

Den prevence 2019


Starší články:


03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
26.06.2019
Přerušení činnosti školní družiny a jídelny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, je v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2019 do  30. 8. 2019) přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.   Blažej Grznár ředitel školy
Zobrazit všechny novinky